×

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000450852

Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. dochodzenia roszczeń. W zakresie szczególnych kategorii danych osobowych Administrator przetwarza je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit h RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 3 k.p. oraz art. 229 § 4 k.p. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

III. Odbiorcy danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem usług pomocy prawnej, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (m.in. przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) – przez okresy wskazane w przepisach prawa.

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

PLIKI DO POBRANIA (format PDF):

Czy jesteś osobąpełnoletnią?

Aby przejść na stronę potwierdź czy jesteś osobą pełnoletnią

Mam 18+ Nie mam 18

This site uses cookies for commercial purposes such as, among other things, adapting to users' needs, security improvement, statistics and advertising. You can change cookies settings in your internet browser. If you continue to use our website without changing these settings, you agree to the use of such cookies. Learn more about cookies policy »