×

Polityka jakości, bezpieczeństwa żywności, środowiska i BHP

Misja

Celem działalności Spółki Bartex Bartol jest produkcja, konfekcjonowanie i sprzedaż win własnej produkcji, wyrobów importowanych, napojów spirytusowych i alkoholowych. Spółka zajmuje się również sezonową produkcją suszonych warzyw.

Polityka jakości, bezpieczeństwa żywności, środowiska i BHP

Polityką Spółki jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez najwyższą jakość produkowanych wyrobów, zapewnienie ich autentyczności, oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentom. Działalność prowadzona jest z uwzględnieniem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę środowiska, ciągłemu zapobieganiu zanieczyszczeniom i zagrożeniom, oraz przestrzeganie wydanych przez jednostki nadzorujące pozwoleń i decyzji w zakresie prowadzonej działalności.

Założenia POLITYKI JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP są realizowane poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Firma sprawuje ciągły nadzór nad jakością swoich wyrobów, świadczonych usług poprzez wprowadzenie oceny ryzyka, bieżący monitoring i ocenę efektów prowadzonej działalności, szkolenia pracowników w odniesieniu m.in. do etyki personelu, oraz podejmowania skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych.

Firma stale się rozwija i systematycznie poszerza swój asortyment, aby sprostać wysokim wymaganiom rynku i wyrafinowanym gustom swoich klientów.

Cele Bartex Bartol Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

POLITYKĘ JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP w naszej firmie realizujemy poprzez określenie celów strategicznych i wynikających z nich celów operacyjnych.

Cele strategiczne

Cele operacyjne realizowane w procesach

1. Obecność produktów na rynku

1.1. Dążenie do maksymalnego utrzymania pozycji sprzedaży na rynku
- w sieciach handlowych
- w rodzimym handlu i dystrybucji
- wyszukiwaniu niszowych produktów i znajomości rynku w tym segmencie

1.2. Realizacja mierników procesów

2. Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń mających wplyw na obnizenie jakości naszych wyrobów. Poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zasobów i środków koniecznych do skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

2.1. Poprawa istniejącej infrastruktury
2.2. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie modernizacji sprzętów
2.3. Realizacji mierników procesu

3. Jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w procesie realizacji wyrobu i usługi z uwzględnieniem zakresu działalności Organizacji i jej kontekstu

3.1. Redukcja zużycia energii elektrycznej
3.2. Redukcja zużycia energii cieplnej
3.3. Redukcja zużycia papieru i tonerów
3.4. Spełnienie zobowiązań określonych decyzjami
3.5. Redukcja ilości odpadów stałych

4. Spełnienie specyficznych wymagań klientów w zakresie produktów ekologicznych

4.1. Uzyskanie pozytywnego wyniku certyfikatu.

Nasza polityka jakości została sformułowana przy bezpośrenim udziale kadry kierowniczej, co zapewnia jej zrozumienie i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacji.

Deklaracja kierownictwa

W imieniu całej załogi i własnym deklaruję realizację celów polityki jakości, ciągłe doskonalenie, rozwój i podnoszenie skuteczności, oraz efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, BRC w VII i IFS w V1.1

Zobowiązujemy się również do spełniania wymagań prawa, oraz innych wiążących zobowiązań dotyczących BHP i ochrony środowiska, aspektów środowiskowych w obszarze działania Spółki.

Zobowiązujemy się również do prowadzenia konsultacji i współudziału pracowników w zakresie BHP, eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP, oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym.
Zobowiązanie jest odpowiednie do celów, wielkości i kontekstu organizacji, oraz ryzyk dotyczących BHP.

05-01-2021, V-ce Prezes Zarządu Maria Bartol

Czy jesteś osobąpełnoletnią?

Aby przejść na stronę potwierdź czy jesteś osobą pełnoletnią

Mam 18+ Nie mam 18

This site uses cookies for commercial purposes such as, among other things, adapting to users' needs, security improvement, statistics and advertising. You can change cookies settings in your internet browser. If you continue to use our website without changing these settings, you agree to the use of such cookies. Learn more about cookies policy »